>>> Към началната страница <<<

      Когато не може да се използва подпочвена вода, а има достатъчно голяма земна площ за полагане на земна серпентина, термопомпата може да работи с вкопана в земята серпентина, напълнена с нискозамръзваща течност. Мощността на серпентината зависи от площта, на която е разположена, вида на почвата, влажността и дължината на тръбата. Важно е да се отбележи, че термопомпата, работеща със серпентина, има по-нисък COP от същата, работеща с подпочвена вода. Това е така, защото температурата на течността в серпентината (при работеща машина) винаги е по-ниска от температурата на земята около нея, защото трябва да се извършва топлообмен (това води до по-ниско налягане на изпарение и оттам - до по-висок разход на ел.енергия) Температурата на подпочвената вода се изменя в малки граници през годината, но винаги е с постоянна температура при работата или престоя на термопомпата.

      Дълбочината на поставяне на серпентината е от 1.4 до 2 метра и трябва да се спазят следните условия:

  1)   Обикновено се използва полиетиленова тръба с диаметър 32мм, като задължително отделните кръгове не трябва да превишават 100 метра (при по-голяма дължина се получава значително повишаване на хидравличните загуби).
  2)   Разстоянието между отделните тръби трябва да е минимум 0.4 метра.
  3)   На входа и на изхода на серпентините трябва да се монтират колектори и всеки кръг трябва да има кранове на входа и на изхода.
  4)   Трябва да се регулира дебита през отделните кръгове, така че температурата, която постъпва в колектора, да е еднаква на отделните клонове (дебитът е различен, защото дължината може да е различна и условията на топлообмен никога не са еднакви).
  5)   Колекторите трябва да се монтират по-високо от серпентината, за да може да се обезвъздуши напълно системата.
  6)   Върху серпентината не трябва да се застроява, да се засаждат трайни насаждения, да се полагат настилки и т.н.

      Можете да направите сами изчисления за необходимата Ви площ, дължината на тръбите и броя на кръговете от падащото меню "Изчисления" -> "Изчисления за земна серпентина" или от

тук.
Използваната информация е от брошурата на Viessmann "Heat pump technology"
http://www.viessmann.com
>>> Към началната страница <<<